Η ομάδα μας

Προτεραιότητα του κέντρου μας είναι η ολιστική πλαισίωση του κάθε περιστατικού μέσω της αξιολόγησης, της στοχευμένης παρέμβασης, και της υποστήριξης του οικογενειακού περιβάλλοντος με στόχο την βελτίωση ή την αποκατάσταση των δυσκολιών.

Επικοινωνια

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Διοβουνιώτου 22, Πειραιάς 18533, ΑΤΤΙΚΗ
  • 2104128727 / 6977417367
  • ioannabacha@gmail.com

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής οι «Όροι») θεσπίστηκαν και η Ιστοσελίδα http://www.ioannabacha.gr παρέχεται, στο πλαίσιο άσκησης ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας, από την Ιωάννα Μπαχά, λογοθεραπεύτρια, κάτοικο Πειραιά Αττικής, οδός Διοβουνιότου, αρ.22, 18533, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2104128727 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ioannabacha@gmail.com. Όλες οι αναφορές σε πρώτο πρόσωπο στους παρόντες Όρους αναφέρονται στην Ιωάννα Μπαχά (εφεξής η «ΙΜ»). Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους παρόντες Όρους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΙΜ στα στοιχεία επικοινωνίας, που αναφέρονται παραπάνω.


[1] ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.1. Οι παρόντες Όροι περιγράφουν και καθορίζουν τους όρους, που διέπουν και ρυθμίζουν τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής η «Iστοσελίδα») και έχουν θεσπιστεί ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την Iστοσελίδα τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί, χωρίς καμία επιφύλαξη, τους παρόντες Όρους. Εάν δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε από αυτούς, μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.

1.2. Οι Όροι μπορούν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να τροποποιηθούν και με παράλληλη ανακοίνωση και δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση να ισχύουν για όλους τους χρήστες. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων Όρων. Με τη συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από τους χρήστες, κατόπιν της τροποποίησης, τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση τους με τους νέους Όρους.


[2] ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2.1. Η ΙΜ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. H πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, συντήρησης ή επιδιόρθωσης ή για άλλους λόγους. Η ΙΜ δε δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα μη προσβασιμότητας στην Ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει με άλλο τρόπο τη διάρκειά τους.

2.2. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση το περιεχόμενο και τις πληροφορίες (εφεξής το «Υλικό»), που περιέχονται στην Ιστοσελίδα μας, σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι πλήρως ενημερωμένο ή επίκαιρο και η ΙΜ δεν φέρει καμία υποχρέωση ή/και ευθύνη για αυτό.

2.3. Οι Υπηρεσίες και το Υλικό της Ιστοσελίδας παρέχονται από την ΙΜ "ως έχουν" και η ΙΜ αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση, ρητή ή παρεπόμενη όσον αφορά οποιαδήποτε Υπηρεσία.

2.4. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ΙΜ δεν φέρει καμία ευθύνη προς εσάς ή τρίτα μέρη για οποιαδήποτε ζημία, που επήλθε ως αποτέλεσμα της εμφάνισης, αντιγραφής ή λήψης πληροφοριών ή υλικού από εσάς που περιέχεται στην Ιστοσελίδα. Με την επιφύλαξη τυχόν αναγκαστικών διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η ΙΜ δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη απέναντι σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν έμμεσες, έκτακτες, παραδειγματικές, ποινικές, ειδικές επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημίες (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, εσόδων, κερδών ή άλλων οικονομικών πλεονεκτημάτων), με όποιο τρόπο και αν προκύπτουν, είτε από αθέτηση σύμβασης είτε από αδικοπραξία. Ο αποκλεισμός της ευθύνης της ΙΜ συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.


[3] ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3.1. Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά και εικόνες, που παρέχονται στην Ιστοσελίδα (το «Περιεχόμενο»), αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΙΜ. Η ΙΜ δεν σας παραχωρεί καμία άδεια ή δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε αρχείου ή δεδομένου, που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, νόμων περί εμπορικών σημάτων ή προσωπικών δεδομένων.

3.2. Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα βάσης δεδομένων και άλλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε όλα τα λογισμικά, πηγαίους κώδικες και κάθε άλλο περιεχόμενο και υλικό στην Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό φωτογραφιών και γραφικών) ανήκουν στην ΙΜ ή στους δικαιοπαρόχους της. Εκτός αν άλλως ρυθμίζεται στους παρόντες Όρους, απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αποσπασμάτων από την Ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε σκοπό. Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας καταργείται αυτόματα και οφείλετε να καταστρέψετε αμέσως όλα τα δεδομένα που έχετε τυχόν κατεβάσει από την Ιστοσελίδα.

3.3. Εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να αποθηκευτεί σε οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο ή υπηρεσία χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της ΙΜ.

3.4. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας μας σχετικά με οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή διαδικασία, χωρίς την προηγούμενη έγκριση από την ΙΜ.

3.5. Η ΙΜ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα της, το οποίο δεν περιλαμβάνεται ρητώς στους παρόντες Όρους.


[4] ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

4.1. Τυχόν σύνδεσμοι και διευθύνσεις άλλων διαδικτυακών τόπων προσφέρονται αποκλειστικά για την προσωπική σας εξυπηρέτηση. Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, θα μεταφέρεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο, εκτός του δικού μας ελέγχου. Ρητώς δηλώνεται με τους παρόντες Όρους ότι δεν έχουν ελεγχθεί από εμάς όλοι οι σύνδεσμοι ή/και διευθύνσεις που παρέχονται από τρίτους και η ΙΜ δεν φέρει καμία τέτοια υποχρέωση ή/και ευθύνη σχετικά με αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο τους ή τη διαθεσιμότητα τους.

4.2. Συμφωνείτε ότι δεν θα εμφανίζετε σε «πλαίσιο» (frame) ή ως «καθρέπτη» (mirror) οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται στην Ιστοσελίδα σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή ή συσκευή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΙΜ.


[5] ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αν παραβιάσετε τους όρους αυτής της Ιστοσελίδας, η ΙΜ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία προς εσάς, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή εξήγηση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την ΙΜ για οποιαδήποτε έξοδα, ζημία, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και δαπάνες, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αθέτησης εκ μέρους σας των παρόντων Όρων, της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή/και οποιωνδήποτε άλλων εφαρμοστέων όρων.


[6] ΓΕΝΙΚΑ

6.1. Τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης από την ΙΜ οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης των παρόντων Όρων δεν αποτελεί παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα ή διάταξη, εκτός εάν αναγνωριστεί και συμφωνηθεί εγγράφως από την ΙΜ. Οι όροι περιλαμβάνουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ υμών και της ΙΜ και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων ή σύγχρονων διαπραγματεύσεων, συζητήσεων ή συμφωνιών, εάν υπάρχουν, μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο που περιέχεται στο παρόν. Ωστόσο η χρήση της Ιστοσελίδας εκ μέρους σας υπόκειται στις πρόσθετες δηλώσεις αποποίησης και στις προειδοποιήσεις που ενδεχομένως εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.

6.2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση από τους παραπάνω κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών Όρων.

6.3. Οι παρόντες Όροι καθώς και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά, που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας.